CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

HILLSONG NORWAY GÅR UT AV HILLSONG CHURCH

Torsdag 2. juni vedtok generalforsamlingen i Hillsong Norway med overveldende flertall at man går ut av Hillsong Church. Styret og lederteam ble gitt fullmakt til å starte arbeidet med sikte på gjennomføring av vedtaket så snart som praktisk mulig.

De siste månedene har det pågått grundige samtaler og prosesser på ulike nivåer i Hillsong Norway. Det har vært god dialog i åpne ledersamlinger i alle lokasjoner, innspill fra mange ulike mennesker i kirken og samtaler i lokale lederteam, pastorteam, nasjonalt lederteam og styret. Gjennom dette har vi forsøkt å lytte inn signaler om hvor vi er som kirke og hva som er den mest hensiktsmessige modellen for framtidig menighetsbygging for vårt fellesskap i Norge. Samtalene har blant annet handlet om strukturer, styrings- og ledelsesmodeller, utfordringene vi har opplevd som globalt kirkefelleskap og ikke minst den enkeltes opplevelse av å være en del av forsamlingen i Norge.

Signalene som har kommet fram i denne prosessen har ledet til at et samstemt nasjonalt lederteam, pastorteam og styre har pekt i retning av at vi er best tjent med å fortsette vår virksomhet i Norge uten å være en del av Hillsong Church. Vi opplever at dette gir oss mulighet til å ha et enda tydeligere fokus på vår forsamling i Norge og vårt nasjonale og lokale oppdrag, samt å finne arbeidsmetoder og strukturer som er mer i tråd med det landskapet vi befinner oss i og er kalt til å betjene. I torsdagens årsmøte vedtok generalforsamlingen i Hillsong Norway med 95% flertall at man går ut av Hillsong Church. Styret og lederteam ble gitt fullmakt til å starte arbeidet med sikte på gjennomføring av vedtaket så snart som praktisk mulig.

Bakgrunn
Bakgrunnen for denne beslutningen er de krevende prosessene og utfordringene man har stått i både globalt, men også internt i Norge de senere årene. Dette har allerede ledet til at vi har gjort endringer i Norge, både nasjonalt og lokalt, for å sørge for at vi bygger en sunnere og mer bærekraftig kirke. Disse endringene innbefatter blant annet bredere maktfordeling med mer teambasert ledelse, større grad av åpenhet, økt medvirkning og bredere involvering rundt beslutninger, samt å arbeide for en mer bærekraftig frivillighetskultur. Som lederskap i Norge vil vi benytte anledningen til å uttrykke en uforbeholden unnskyldning til de som har vonde erfaringer i møte med vårt kirkefellesskap. Med bakgrunn i det vi har vært igjennom i Norge de senere årene og de grepene vi har gjort her, opplever vi det hensiktsmessig å fortsette vår reise utenfor den globale strukturen i Hillsong Church.

Takknemlighet
Det er naturligvis med ambivalente følelser vi nå formelt går ut av Hillsong Church, et kirkefellesskap vi anser som familie, og som vi har lent oss mot og blitt inspirert av gjennom flere tiår. Midt i alt som har preget nyhetsbildet den senere tiden er det lett å glemme hva Hillsong Church har betydd og betyr for enkeltmennesker og kirker verden over. Sanger som løfter opp Jesu navn, født ut av Hillsong Church, blir sunget på alt fra stadioner i verdens storbyer til bedehus i bygder og byer i vårt eget land. Mens kjendiseri får mye oppmerksomhet i mediene, er det lett å miste av syne at Hillsong Church er lokale kirkefellesskap bestående av vanlige, genuine og sjenerøse mennesker med et oppriktig ønske om å følge Jesus og gjøre ham kjent.

Som lederskap i Norge vil vi uttrykke en stor takk til Hillsong Church og til tidligere og nåværende ledere som har inkludert oss og vist oss stor sjenerøsitet og tillit. Pastorene Steve og Joyce Dixon har på en særskilt og veldig god måte, fulgt oss opp i Norge de senere årene. I Skandinavia har vi opplevd stor sjenerøsitet fra pastorene Andreas og Lina Nielsen, Eric Liljero og teamet i Hillsong Sweden. Det samme gjelder pastorene Thomas og Katherine Hansen og teamet i Hillsong Denmark og Malmø. Vi kjenner stor takknemlighet for og kjærlighet til alle gode kollegaer og venner i Hillsong Church både i Europa og resten av verden.

I prosessen de senere ukene har vi opplevd god og konstruktiv dialog med Hillsongs globale lederskap, representert ved pastor Steve Dixon og general manager George Aghajanian. De har også vist raushet omkring valget vi gjør for videre menighetsbygging i Norge. Vårt ønske er å bevare en god relasjon med en global kirkefamilie vi kjenner stor kjærlighet til. Vi tror også prosessene man nå går igjennom globalt, vil lede til et sunnere og enda mer bærekraftig Hillsong i framtiden.

Framtid
I Norge ønsker vi å fortsette de gode prosessene vi er i som kirke. Vi ser en sunn, Jesus-sentrert og livskraftig flerstedskirke med nasjonal identitet og samtidig lokal frihet til å betjene våre lokalsamfunn. Vi vil være godt forankret i Pinsebevegelsen i Norge med et trygt fundament i klassisk pentekostal teologi. I tillegg til vårt styre, som fungerer som vårt juridiske og formelle lederskap, er vi i gang med å etablere en rådgivende gruppe, bestående av respekterte pastorer og ledere med hjerte for vår forsamling, som er villige til å fungere som tilsynspersoner og gi hjelp for å sikre sunnhet i vår kirke og vårt lederskap.

Vi er en kirke som, uavhengig av logo, har en sterk visjonær skaperkraft og en tydelig identitet. Vi vil ta med oss det beste fra vår reise som kirke når vi skal forme framtiden, samtidig som vi håper og tror at våre erfaringer fra de senere årene gjør at vi bygger kirke med større ydmykhet, modenhet, sunnhet og bærekraft.

Vi vil bruke sommeren til å tydeliggjøre vår visjon, verdier og strategi og gleder oss til å lansere nytt navn og gi retning for framtiden i august.

Nasjonalt lederteam, pastorteam og styret i Hillsong Norway