CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

Sekretesspolicy och dataskydd för användare av Hillsong.com

INTRODUKTION

Välkommen till Hillsong.com. Webbplatsen där denna policy tillämpas ägs och hanteras av Hillsong International Ltd som förvaltare för Hillsong International (“Hillsong”).

Denna sekretesspolicy beskriver hur Hillson-kyrkor globalt, inklusive inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inkluderar Storbritannien, EU och Norge (“EEA”) (tillsammans “Hillsong kyrkor”) och kyrkan hänvisade till längst ner i policyn (“Den lokala kyrkan”) och Hillsong samlar in, använder, avslöjar, överför, lagrar, behåller eller på annat sätt behandlar dina uppgifter, oavsett om de tillhandahålls via webbplatsen eller förvärvas direkt på annat sätt och kommer att behandlas i enlighet med lagen.

Genom att fortsätta att bläddra och använda den här webbplatsen accepterar du användarvillkoren, som styr den lokala kyrkans och Hillsongs förhållande till dig.

TOLKNING

När “Vi”, “Vår” eller “Oss” används i denna policy syftar det till ditt förhållande till och en skyldighet eller rättighet i både Hillsong och den lokala kyrkan.

“Datahanterare” är den enhet som bestämmer syftet för vilket personuppgifter samlas in och bearbetas.

“Datahanterare” är den enhet som behandlar personuppgifter på datacontrollerns vägnar

“Personuppgifter” är information om en levande individ som gör att denne kan identifieras, t.ex. namn, e-post eller fotografi, och kan identifiera denne ensam eller i samband med annan information.

DATASKYDDSLAGEN

Denna policy förklarar hur vi följer lagar och förordningar i våra respektive länder Allmänna databeskyddsförordningen (BRP) och Privacy & Electronic Communications Regulations 2003 (“PECR“) som rör elektronisk kommunikation (solidariskt “lagen“).

Hillsong har kommit överens med den lokala kyrkan att:

a. den lokala kyrkan kommer att hantera innehåll på den del av webbplatsen dedikerad till den lokala kyrkan där policyn tillämpas, till exempel hillsong.com/london, och i synnerhet, registrering för evenemang och onlinegåvor;

b. alla personuppgifter om personer bosatta i EES som förvärvats från eller är relaterade till sådana personer som åtnjuter webbplatsen för något ändamål, inklusive, men inte begränsat:

i. gör en donation;
ii. registrerar sig för något evenemang
iii. förvärvar varor eller tjänster via denna webbplats

kommer att behandlas i enlighet med denna policy och lagen;

c. Sådan information kommer att hållas konfidentiell och lämnas endast till tredje part, som hjälper oss, tillhandahåller varor eller tjänster som begärts av sådana personer eller med deras tidigare samtycke.

Vi kommer att hålla oss till Principer för dataskydd som beskrivs i BRP. Din information kommer att:

a. bearbetas lagenligt, rättvist och på ett öppet sätt;

b. samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål; senare behandling får inte ske på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

c. adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas;

d. riktigt och, om nödvändigt, hållas uppdaterade;

e. förvaras i en form som tillåter identifiering av registrerade för inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;

f. bearbetas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

DATACONTROLLERS och DATABEHANDLARE

Även om Hillsong och den lokala kyrkan är separata organisationer, arbetar de tillsammans och kan behöva dela personuppgifter så att de kan utföra sina ansvar som kyrkor, stödja kyrkans samhälle och tillhandahålla produkter och tjänster du begär.

Medan detta sekretessmeddelande läggs ut på hemsidan av Hillsong som datacontroller, ligger det på den del av webbplatsen som förvaltas av lokalkyrkan, där lokalkyrkan också är en datakontroller av personuppgifter du tillhandahåller.

Om du lämnar personuppgifter direkt till den lokala kyrkan eller genom engagemang i den lokala kyrkan eller till personal eller volontärer där så är den lokala kyrkan ansvarig att följa sina lagstadgade skyldigheter som datacontroller enligt GDPR. När så medges eller tillåts, delas dessa personuppgifter med Hillson, och Hillsong kan antingen behandla sådana data å den lokala kyrkans vägnar eller som en gemensam controller för sina egna syften.

Där Hillsong och den lokala kyrkan är gemensamma controllers är båda ansvariga för hur dina uppgifter bearbetas.

EES-REPRESENTANT

Eftersom Hillsong är en datacontroller baserad i Australien är varje lokal kyrka i EES landrepresentanten för Hillsong i den jurisdiktion där lokalkyrkan är etablerad för att hjälpa Hillsong med insamling, lagring, användning och överföring av information och överensstämmelse med alla tillämpliga dataskyddslagar.

OMFATTNING AV POLICYN

Hillsong och Hillsong-kyrkor tar din integritet väldigt seriöst och denna policy har antagits eftersom den erkänner människors rätt att behålla sin personliga information privat.

Genom att tillhandahålla personuppgifter, inklusive genom användning av denna webbplats, godkänner du att vi kan kontakta dig, inklusive via post, e-post, telefon eller SMS, i samband med våra välgörande ändamål:

a. för våra berättigade intressen, i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd eller

b. på grundval av de samtycken du har gett.

Ändra dina uppgifter

Om du vill ändra dina uppgifter och:

1. du vill inte ta emot ytterligare meddelanden från Hillsong och/eller den lokala kyrkan du deltar eller tidigare deltog i ELLER

2. om du önskar ändra sättet som mottar kommunikation på

följ proceduren under Dina rättigheter nedan.

Om du inte instämmer med om någon del av denna policy, lämna då inte några personuppgifter till oss och använd inte webbplatsen.

HUR PERSONLIG INFORMATION SAMLAS IN

Personuppgifter samlas in varje gång du är i kontakt med oss, till exempel när du:

a. besöker webbplatsen (se Cookiepolicy);

b. gör en donation till Hillsong eller till den lokala kyrkan;

c. registrerar dig för en Hillsong-konferens eller en lokal kyrkohändelse;

d. ansöker om jobb eller som volontär hos den lokala kyrkan;

e. lämnar dina kontaktuppgifter, skriftligen eller muntligt, till lokalkyrkans personal eller volontärer;

f. köper varor eller tjänster från Hillsong, via webbplatsen, eller direkt från lokalkyrkan och när du anger kredit- eller betalkortsdetaljer;

g. deltar i andra lokala kyrkors aktiviteter, t.ex. grupper;

h. kontaktar oss via av e-post, text, brev, telefon;

i. har ansikte mot ansikte-möten med personal och volontärer.

j. använder sociala medieplattformar som Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram;

k. registrerar dig hos MyHillsong.com och ger Hillsong tillåtelse att ge lokalkyrkan tillgång till dina personuppgifter och ger samtycke till att du kontaktas av Hillsong och / eller den lokala kyrkan.

TYPER AV INFORMATION SOM SAMLAS IN

Personuppgifter

De typer av personuppgifter som samlas in av oss innefattar:

• personliga uppgifter som din titel, ditt namn och födelsedatum;

• kontaktuppgifter som postadress, postnummer, e-postadress, mobil- och telefonnummer;

• när det är relevant för vårt uppdrag, demografisk information som civilstånd, nationalitet, utbildning, sysselsättning / kvalifikationer och familjeuppgifter;

• ekonomisk information som donationshistorik och dina bankuppgifter;

• om du betalar skatt på den plats där den lokala kyrkan är registrerad;

• detaljer om make/maka och familj när du arbetar som volontär, registrerar dig för evenemang och/eller av olika anledning registrerar dina barn på Hillsong eller hos den lokala kyrkan;

• icke-finansiell information såsom pass, körkort och finansiell information såsom löneposter, skattekoder och utgifter;

• medarbetar- och volontärsdata som kvalifikationer, språk och erfarenhet;

• poster över din kontakt med oss;

• fotografier som tillhandahålls av dig eller som tagits på Hillsong eller hos den lokala kyrkans tjänster eller evenemang;

• besök på webbplatsen för att göra det möjligt för Hillsong att förbättra sin effektivitet och bättre främja kyrkans tjänster och evenemang.

Känslig/Särskild kategori av personuppgifter

Vi kan samla in och lagra känslig personlig information (Special Category Information under GDPR) såsom:

• hälsoinformation som lämnas under pastorala möten;

• hälsoinformation för att hjälpa till att närvara vid Hillsong eller den lokala kyrkans tjänster och evenemang;

• religiös information (närvaro vid lokala kyrkor och / eller lokala kyrkan händelser / aktiviteter, personliga beslut om tro, dop);

• religiös tillhörighet, tillåtet när du och/eller din familj registrerar dig för Hillsongs och/eller den lokala kyrkans händelser och konferenser;

• böneförfrågningar.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

Vi samlar information om dig för en mängd olika användningsområden baserat på olika anledningar. Till exempel behövs en del av informationen för att registrera ett konto, ibland är vi skyldiga enligt lagar och förordningar att samla in och bearbeta information om dig och vid andra tillfällen anser vi att det ligger i vårt berättigade välgörenhetsintresse att samla in och bearbeta information.

Din personliga information kommer att behandlas i enlighet med lagen. Den säljs aldrig eller lämnas ut. Den delas endast med andra som du har gett ditt samtycke till eller där det är tillåtet eller krävs antingen enligt avtalet eller lagen.

Vi använder inte din personliga information för något annat syfte utan att först söka ditt samtycke, om det inte är befogat eller krävs enligt lagen.

Vanligtvis kan användning av din personliga information, baserad på våra legitima välgörenhetsintressen och med ditt samtycke, omfatta:

• att hålla dig informerad om Hillsong och/eller den lokala kyrkans tjänster, aktiviteter, evenemang, resurser och konferenser;

• att främja Hillsongs intressen, dess kristna uppdrag och dess välgörenhetssyften;

• att hantera anställda och volontärer;

• att skaffa finansiering och hantera donationer och relaterade lagstadgade rättigheter och skyldigheter;

• att etablera och behålla ditt engagemang med oss, se vilka evenemang du har deltagit i, se vilka områden och aktiviteter i den lokala kyrkan du har stöttat, registrera och bekräfta donationer och för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt;

• att svara på en förfrågan eller begäran om ytterligare information eller klagomål om oss, våra tjänster, aktiviteter och evenemang;

• att registrera dig för evenemang, konferenser och tillhandahålla de begärda tjänsterna;

• att genomföra analyser och marknadsundersökningar och förbättra vår webbplats och kommunikation, till exempel genom att matcha anonymiserade användares data med sociala medier, t.ex. Facebook, för att bättre förstå människors intressen;

• att hjälpa den lokala kyrkan att tillhandahålla tjänster och produkter som är mer värdefulla för dem som är involverade i Hillsong och i den lokala kyrkan;

• för att förbättra vår förmåga att hjälpa den lokala kyrkans deltagare och samhället i stort;

• att hjälpa den lokala kyrkan och tillhörande Hillsong-kyrkor med förvaltning och administrativa ändamål såsom bokföring, kredit-/betalkortsbetalningar, åtgärder mot bedrägerier, underhåll och utveckling.

Rättslig grund för användningen av din personliga information

Vi behandlar bara din personliga information där vi har en rättslig grund att göra det. Den rättsliga grunden varierar beroende på orsaken eller orsakerna till att vi samlade in och behöver använda din information. Enligt lagen kommer i nästan alla fall den rättsliga grunden vara:

• för att det är i vårt berättigade intresse som registrerade välgörenhetsorganisationer och kristna religiösa enheter att använda din personliga information för att driva och förbättra vår tjänst som kyrka;

• för att uppfylla alla avtalsförhållanden vi har med dig i samband med tillhandahållande av produkter eller tjänster, såsom registrering vid evenemang;

• för att du har samtyckt till att Hillsong och/eller den lokala kyrkan använder din information för ett visst syfte;

• för att vi behöver använda din personliga information för att följa en lagstadgad skyldighet, såsom individers skydd och välfärd;

• för att skydda dina eller andra människors vitala intressen, till exempel i pastorala situationer;

• att behandla känslig / en särskild kategori personuppgifter som är relevanta för oss som ideell religiös organisation,

• för att skicka information och marknadsföringskommunikation där du har gett oss samtycke till att kontakta dig via e-post, telefon eller SMS

DATALAGRING OCH VEM SER DIN INFORMATION

Information som du tillhandahåller elektroniskt, inklusive via MyHillsong.com, kan finnas på datorer på Hillsong-kyrkornas platser och på servrar i Australien, EES och i USA.

Information som du lämnar i pappersform, t.ex. samtycken, brev eller inspelningar från möten med personal eller volontärer kan överföras för att säkra virtuella system eller lagras i säkra fysiska arkivsystem.

Med förbehåll för att våra policyer och förfaranden för datahantering följs och i enlighet med ovanstående dataskyddsprinciper kan information kommas åt, användas och lagras:

a. på datorer baserade på Hillsong-kyrkornas platser och servrar baserade i EES, Australien och USA; och

b. av ett begränsat antal medarbetare eller nyckelpersoner som omfattas av en sekretessplikt och som är involverade i utveckling, underhåll och drift av webbplatsen Hillsong.com och MyHillsong.com eller de tjänster som tillhandahålls genom dem eller som agerar för vår räkning inom de användningsområden som anges i denna policy eller andra ändamål som har godkänts av dig. Dessa parter kan också behandla information, uppfylla och leverera beställningar, bearbeta kreditkortsbetalningar och tillhandahålla supporttjänster till oss.

Tjänsteleverantörer från tredje part kan behandla information, uppfylla och leverera beställningar, bearbeta donationer och kreditkortsbetalningar och tillhandahålla supporttjänster å våra vägnar. När sådana uppgifter delas begränsar avtal användningen av din information till det syfte som det tillhandahålls för och säkerställer att det lagras säkert och i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd och integritet.

En av våra huvudleverantörer är The Rocket Science Group i USA d/b/a MailChimp, som tillhandahåller e-postkommunikationstjänster och är certifierade enligt EU-US Privacy Shield Framework som har godkänts av den europeiska kommissionen.

Vi säljer eller skickar inte några av dina personuppgifter till någon annan organisation och / eller personer utan ditt uttryckliga samtycke, såvida det inte krävs enligt lag.

Finansiella poster och kortuppgifter:

Alla finansiella betalningar och register hålls i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS“).

Alla kredit-/betalkortsdonationer som görs online eller via telefon, görs säkra genom tredjepartsleverantörer och betalningsportaler som uppfyller kraven enligt PCI DSS. Oregistrerade kortuppgifter registreras inte eller lagras i våra system.

Vi lagrar inte redovisade finansiella detaljer (kredit- eller betalkortsnummer) som erhållits genom online-transaktioner och lämnar ej heller någon information till tredje part, förutom när vi är lagligen skyldiga att göra det, för att hjälpa till med bedrägeribekämpning eller att tillhandahålla en tjänst som begärs och minimera kreditrisker.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det krävs och i enlighet med lagen och andra juridiska krav.

Om du har angett att du inte längre vill höra från oss, kommer vi att behålla den minsta informationen som behövs för att ingen framtida kontakt ska kunna göras.

Men även efter att du ändrat dina kommunikationspreferenser kan vi behålla kopior av information om dig under en tidsperiod som överensstämmer med gällande lag, tillämpliga stadgar för begränsningar eller som vi anser är rimligt nödvändiga för att följa gällande lagar, regler eller juridiska processer.

Om vi har känsliga kategoriska personuppgifter, om vi inte har bevis på att du har regelbunden kontakt med oss eller att vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna, kommer den känsliga informationen att raderas efter en period av två (2) år.

COOKIES

Vi använder olika tekniker för att samla in information när du besöker eller använder Hillsong.com, inklusive att placera en liten bit data, vanligen kallad en “cookie” på din enhet. Cookies är små datafiler som lagras på hårddisken eller i enhetens minne när du besöker en webbplats eller tittar på ett meddelande. Genom att använda Hillsong.com tillåter du oss att samla in och använda din information från aktiviteter på enheter du använder i enlighet med detta sekretessmeddelande. För mer information och för att lära dig att blockera eller ta bort cookies som används på MyHillsong.com och Hillsong.com, se vår cookie-policy.

DINA RÄTTIGHETER

Personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke till oss att behandla dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst. Dessutom ger lagen dig rätt att under vissa omständigheter:

• skriftligen begära och på ett säkert sätt få kopior av den personliga information vi har om dig;

• korrigera eller uppdatera din personliga information som vi har;

• begära att vi slutar använda din personliga information för marknadsföring eller för andra ändamål där det inte finns något rättsligt krav för fortsatt bearbetning;

• invända mot profilerande aktiviteter baserat på vårt berättigade intresse;

• begära att alla personuppgifter raderas (endast inom EES). För att utnyttja någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta [email protected] eller kontakta den dataskyddsansvarige (kontaktuppgifter finns nedan).

Meddela Hillsong eller den lokala kyrkan så fort några av dina kontaktuppgifter ändras så att dokumenten kan hållas uppdaterade.

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera någon av dina uppgifter, om den är felaktig, ofullständig eller föråldrad.

Om du vill ha din personliga information raderad, vänligen kontakta dataskyddsansvarig på Hillsong eller den lokala kyrkan du deltar i (eller tidigare deltog om du inte längre är med i en Hillsong-kyrka) och om så är möjligt kommer informationen att raderas.

En begäran om åtkomst till, ändring eller radering av din personliga information kan vägras under vissa omständigheter. Vid avfärdande får du en orsak till beslutet och, vid ändringsförslag kommer det noteras att du ifrågasatt detta.

Marknadsföringskommunikation

Regelverket för elektronisk kommunikation (PECR) ger dig rätten:

• att välja om du vill ha marknadsföringskommunikation från oss via e-post, text eller telefon; och

• att känna till de cookies som Hillsong använder så att du kan bestämma om du vill ge tillstånd att lagra en cookie på din enhet. Vänligen se Cookiepolicy på Hillsong.com.

Du kan ändra hur du kontaktas eller vilken typ av material som skickas till dig när som helst genom att kontakta oss via post eller e-post med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Ändra dina uppgifter

Du kommer att ha möjlighet att neka att acceptera kommunikation när som helst och sluta ta emot sådan kommunikation genom att:

a. följa anvisningarna för att “avsluta prenumerationen” på e-post eller textkommunikation som mottagits från Hillsong och / eller lokalkyrkan;
b. e-post till [email protected];
c. skicka e-post till den lokala kyrkan som du deltar i eller tidigare deltog i, eller som kontaktade dig.

SÄKERHET

Rimliga steg kommer att vidtas för att skydda all personlig information som hålls.

Personlig information, som hålls elektroniskt, lagras på en säker server eller som säkra filer.

Internet är inte en säker metod för överföring av information. Följaktligen accepteras inget ansvar för säkerheten för information som du skickar till eller tar emot från oss via Internet eller för obehörig åtkomst till eller användning av den informationen.

Säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda din information från obehöriga personers tillgång och mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada.

Där vi har gett dig, eller där du har valt säkerhetskoder (användarnamn, lösenord, säkerhetsfrågor eller PIN-kod), som gör att du kan använda någon onlinetjänst, är du ansvarig för att hålla dessa säkerhetsuppgifter konfidentiella.

LÄNKAR OCH SOCIALA MEDIER

Den här webbplatsen kan också innehålla länkar till andra webbplatser, eller kan tillhandahålla knappar för sociala medier, vilket gör det möjligt att dela webbinnehåll

direkt till en social medieplattform, såsom Facebook, Twitter, WhatsApp och YouTube.

Vi stödjer inte webbplatser för sociala medier och ansvarar inte för innehållet såvida det inte är upplagt av eller godkänt av oss eller ansvarar vi för cookies som sådana webbplatser kan innehålla.

Användning av sådana knappar eller länkar sker på egen risk och du måste verifiera äktheten av webbplatser innan du lägger ut eller uppger personlig information på sådana webbplatser.

Vi ber inte om lösenord eller personuppgifter på sociala medier.

Webbplatser som Vimeo och YouTube används för att bädda in videor på webbplatsen och tjänsteleverantörer som Brushfire, MailChimp och Google Analytics kan skicka egna cookies via den här webbplatsen. Vänligen se cookies och sekretesspolicy på dessa webbplatser från tredje part om du vill ha mer information om detta.

Den här webbplatsen kan också innehålla sponsrade länkar och annonser. Dessa kan normalt vara via relaterade Hillsong-kyrkor, partnerämbeten eller tjänsteleverantörer, som kanske har sina egna detaljerade sekretesspolicyer.

NEDLADDNINGAR

Eventuella dokument eller filer som görs tillgängliga för nedladdning från vår webbplats tillhandahålls på användarens egen risk.

RAPPORTERING AV BEKYMMER

Vänligen kontakta antingen Hillsong eller Lokala kyrkan om du vill ta upp din oro för hanteringen av din personliga information via denna webbplats eller direkt till lokalkyrkan om det innefattar information som tillhandahålls på annat sätt.

Du har också rätt att göra ett klagomål hos datatillsynsmyndigheten (se kontaktuppgifter nedan) om hur din data hanteras.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Hillsong kan ändra denna policy från tid till annan för att återspegla förändringar i bästa praxis, säkerhet och kontroll och för att säkerställa att alla ändringar eller ändringar i lagen eller annan tillämplig lagstiftning inom EES. Varje ändrad version

kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen. Vi föreslår att du besöker webbplatsen regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring eventuella ändringar.

KONTAKT

Kontakta Hillsong och / eller din lokala Hillsong:

Om du vill ha ytterligare information, eller har några frågor, problem eller klagomål som rör sekretesspolicyen eller vår informationshanteringsmetod i allmänhet, vänligen kontakta lämplig person / er nedan:

Hillsong International Ltd som förvaltare för Hillsong International
Att: Dataskyddsansvarig
1-5 Solent Circuit, Baulkham Hills NSW 2153,
Australien
Ph .: +61 2 8853 5353
E-post[email protected]

Eller lokalkyrkan / EES-representanten som anges nedan

Hillsong kyrka London (eller den relevanta lokala kyrkan)
Att: Dataskyddsansvarig
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
Postbox 29971, London, SW6 2WX.
Tel.: +44 (0) 20 7384 9200,
Företagsnummer: 05487537
Välgörenhetsnummer: 1120355
E-post[email protected]

Dataskyddsmyndigheter

Information Commissioners Office (UK)
https://ico.org.uk/concerns/
Hjälplinjen: 0303 123 1113

Office of the Australian Information Commissioner
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
[email protected]
Förfrågningar: 1300 363 992.

The following are the nomintated representatives of Hillsong International in each EEA country

Hillsong Church UK
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Information Commissioners Office (UK)
https://ico.org.uk/concerns/
Helpline: 0303 123 1113

Hillsong Church France
Attn: Délégué à la protection des données
108, Avenue du Maine
75014 PARIS
Tél : +33 (0) 9 74 77 75 75
E-mail: [email protected]

Commission nationale de l’informatique et des libertés 
3 Place de Fontenoy, TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07, France
Fax: +33 (0)1.53.73.22.00
Tel: +33 (0)1.53.73.22.22
https://www.cnil.fr/en/contact-cnil

Hillsong Church Germany & Zurich
Att: Datenschuzbeauftragter: Christoph Kutschbach
Schneckenburgstraße 11
778467 Konstanz
Deutschland
Ph.: +49 7531 3 61 61 77
Email: [email protected]

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30 – 53117 Bonn
Phone: +49 (0)228-997799-0
Fax: +49 (0)228-997799-5550
Email: [email protected]

Hillsong Church Sweden
Att: Data Protection Officer: Abraham Asaph
Box 41
101 20 Stockholm
Ph.:  +4672 004 47 48
Email: [email protected]

The Swedish Data Protection Authority; Datainspektionen
Datainspektionen, 104 20 Stockholm
Box 8114
+46 08-657 61 00
Fax: 08-652 86 52
[email protected]

Hillsong Church Norway
Att: Data Protection Officer
Pb 32, 4001 Stavanger
Ph.: + 47 977 67 456
Email: [email protected]

The Norwegian Data Protection Authority (DPA); Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo
+ 47 22 39 69 00
[email protected]

Hillsong Church Portugal
Att: Data Protection Officer: Priscila Costa
Ph.: ‭+351 936 887 812
Email: [email protected]

Comissäo Nacional de Protecçäo de Dados
R. de São Bento 148, 1200-031 Lisboa, Portugal
T +351 21 392 84 00
F +351 21 397 68 32
[email protected]

Hillsong Church Spain
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Hillsong Church Spain
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Agencia Española de Protección de Datos
The Spanish Data Protection Authority
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

+34 901 100 099 & +31 912 663 517
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Federal Data Protection and Information Commissioner
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC
Feldeggweg 1, CH – 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (mon.-fri., 10-12 am)
Telefax: +41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Hillsong Church Genève
Attn: Délégué à la protection des données
Case Postale 212
CH – 1226 Thônex
Tél : +41 (0) 78 732 67 57
E-mail : [email protected]

Federal Data Protection and Information Commissioner
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, CH – 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (mon.-fri., 10-12 am)
Telefax: +41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Hillsong Church Denmark
Att: Data Protection Officer
Vermlandsgade 51, 1st Floor,
2300 Copenhagen S
Ph.: +45 28 76 40 00
Email: [email protected]

Local Information Commissioner Office
Datatilsynes / Data protection agency
+45 33 19 32 00
[email protected]
https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/introduction-to-the-danish-data-protection-agency/

Hillsong Church Netherlands
Att: Data Protection Officer: Harm Jan Niemeijer
Kerkstraat 44-III, 1017 GM Amsterdam
Telephone number: +31 (0)20 260 0069
Email: <mailto:”[email protected]”>[email protected]

Local Information Commissioner office
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
T: 0900 200 12 01
W: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hillsong Church Italy 
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma
Phone: +39-06-6967 71
Fax: +39-06-6967 73785
E-mail: [email protected]
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home_en

Hillsong Church Hungary 
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsábet fasor 22/c.
T +36 1 391 1400
F +36 1 391 1410
http:\\www.naih.hu
ügyfélszolgá[email protected]